Tông Môn tranh bá

Sự kiện | 22/02

Tông môn nào chiếm được Vương Giả Thánh Điện sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh!

Thời gian

- Từ ngày 28/02 đến ngày 29/03/2021.

Đối tượng

- Tất cả máy chủ Nhất Kiếm Cửu Thiên.

Nội dung

Nhiệm vụ

Thưởng

Số lượng

Chưởng môn thánh điện

KNB

1000

Linh Thạch HP-3

1

Linh Thạch Công-3

1

Thành viên thánh điện

KNB

100

Linh Thạch HP-2

2

Linh Thạch Công-2

2

Thành viên tham gia

KNB

100

Linh Thạch HP-2

1

Linh Thạch Công-2

1

 

Tiểu Tiên Nữ