Đua TOP Nhất Kiếm Cửu Thiên

Sự kiện | 22/02

Không chỉ có được phận, thông qua sự kiện đua TOP này, quý thượng tiên còn nhận ngay những phần quà hậu hĩnh!

Thời gian

- Từ ngày 28/02 đến ngày 06/03/2021.

Đối tượng

- Tất cả máy chủ Nhất Kiếm Cửu Thiên.

Nội dung

- Sự kiện Cao Thủ Đua Cấp duy trì 2 ngày, các sự kiện đua top khác sẽ diễn ra trong 1 ngày. 

- Điều kiện nhận thưởng mỗi sự kiện đua cấp có 2 loại: Loại đạt thành và xếp hạng.

► Loại đạt thành: Người chơi đạt điều kiện nhận thưởng sẽ nhận được thưởng. Điều kiện của loại đạt thành sẽ chia làm 2 mốc, độ khó thấp tất cả người chơi đều đạt được, mốc độ khó cao người chơi VIP4 mới đạt được.

Loại xếp hạng: Trên cơ sở người chơi đạt điều kiện nhận thưởng độ khó cao của loại đạt thành, thỏa mãn điều kiện xếp hạng sẽ nhận được thưởng. Dựa theo xếp hạng sẽ chia làm 3 mốc: Hạng 1, Hạng 2-5, Hạng 6-20.

- Thưởng chính của 2 mốc thưởng xếp hạng đầu là trang bị đỏ bậc 7-3 sao và 2 sao. Thưởng chính của mốc thứ 3 là trang bị đỏ bậc 6-2 sao.

- 00:00 trong ngày sẽ mở sự kiện Đua Top, đúng 23:00 cùng ngày sẽ kết thúc.

- Sau khi mở ghi chú thám hiểm, cấp 65 sẽ mở Đua Top mở server

Ngày

Sự kiện

Điều kiện hoàn thành

Thưởng

1-2

Cấp

Hạng 1-3 cấp toàn server và đạt cấp 210 sẽ nhận

Thẩm Phán Chi Vũx1, Quà Đua Cấp Quýx1, Tôn Hiệu "Đăng Phong Tạo Cực", 2000 vạn Xu.

Hạng 4-8 cấp toàn server và đạt cấp 200 sẽ nhận

Thẩm Phán Chi Vũx1, Quà Đua Cấp Quýx1, Tôn hiệu "Tiên Phong Đi Trước", 1500 vạn Xu.

Hạng 9-20 cấp toàn server và đạt cấp 180 sẽ nhận

Phượng Hoàng Chi Vũx1, Quà Đua Cấp Quýx1, Tôn hiệu "Cao Thủ Đua Cấp", 1000 vạn Xu.

Hạng 21-50 cấp toàn server và đạt cấp 180 sẽ nhận

Phượng Hoàng Chi Vũx1, Quà Đua Cấp Quýx1, 800 vạn Xu.

Đạt cấp 180 sẽ nhận

Đá Thần Nhanh x1, Cánh Tinh Hoa-III x1, 500 vạn Xu.

Đạt cấp 160 sẽ nhận

Quà Đua Cấp Quýx1, 300 vạn Xu

1-2

Bảo Bảo

Hạng 1-3 toàn server và đạt bậc 8-1 sao nhận

Hộ Thủ Hồng bậc 7 (3 sao)x1, Trưởng Thành Dược x1, Đá Tiến Bậc Bảo Bảo x40,  Linh Kiếm Sư x1

Hạng 4-8 toàn server và đạt bậc 5-5 sao nhận

Hộ Thủ Đỏ bậc 7 (3 sao)x1, Trưởng Thành Dược x1, Đá Tiến Bậc Bảo Bảo x30

Hạng 9-20 toàn server và đạt bậc 5-1 sao nhận

Hộ Thủ Đỏ bậc 7 (2 sao)x1, Tiềm Năng Dược x1, Đá Tiến Bậc Bảo Bảo x25

Hạng 21-50 toàn server và đạt bậc 3-5 sao nhận

Hộ Thủ Cam bậc 7 (2 sao)x1, Tiềm Năng Dượcx1, Đá Tiến Bậc Bảo Bảo x20

Bảo Bảo đạt bậc 3-1 sao nhận

Đá Tiến Bậc Bảo Bảo x20

Bảo Bảo đạt bậc 2-1 sao nhận

Đá Tiến Bậc Bảo Bảo x10

3

Tọa Kỵ

Hạng 1-3 toàn server và đạt bậc 8-5 sao nhận

Hài Hồng Bậc 7 (3 sao)x1, Kỳ Lân Thú Hồnx1, Bảo Châu Tọa Kỵ x40, Tự Dực Viêm Long x1

Hạng 4-8 toàn server và đạt bậc 5-5 sao nhận

Hài Đỏ Bậc 7 (3 sao)x1, Kỳ Lân Thú Hồnx1, Bảo Châu Tọa Kỵ x30

Hạng 9-20 toàn server và đạt bậc 5-1 sao nhận

Hài Đỏ Bậc 7 (2 sao)x1, Địa Long Thú Hồnx1, Bảo Châu Tọa Kỵ x25

Hạng 21-50 toàn server và đạt bậc 3-5 sao nhận

Hài Cam Bậc 7 (2 sao)x1, Địa Long Thú Hồnx1, Bảo Châu Tọa Kỵ x20

Tọa Kỵ đạt bậc 3-1 sao nhận

Bảo Châu Tọa Kỵ x20

Tọa Kỵ đạt bậc 2-1 sao nhận

Bảo Châu Tọa Kỵ x10

4

Minh Văn

Hạng 1-3 toàn server và  Lực Chiến Minh Văn đạt 12 vạn

Khôi Hồng Bậc 7 (3 sao)x1, Thẩm Phán Chi Vũ x1, Minh Văn Tinh Hoa Đỏ x10, Tôn Hiệu "Minh Dương Cổ Kim" x1

Hạng 4-8 toàn server và  Lực Chiến Minh Văn đạt 10 vạn

Khôi Đỏ Bậc 7 (3 sao)x1, Thẩm Phán Chi Vũ x1, Minh Văn Tinh Hoa Đỏ x5, Tôn Hiệu "Nhất Minh Kinh Nhân" x1

Hạng 9-20 toàn server và  Lực Chiến Minh Văn đạt 8 vạn

Khôi Đỏ Bậc 7  (2 sao))x1, Phượng Hoàng Chi Vũ x1, Minh Văn Tinh Hoa Cam x10, Tôn Hiệu "Cao Thủ Minh Văn" x1

Hạng 21-50 toàn server và  Lực Chiến Minh Văn đạt 6 vạn

Khôi Cam Bậc 7  (2 sao))x1, Phượng Hoàng Chi Vũ x1, Minh Văn Tinh Hoa Cam x5

Chiến Minh Văn đạt 5 vạn

Linh Thạch HP-3x1

Chiến Minh Văn đạt 3 vạn

Linh Thạch HP-2x1, Linh Thạch Công-2x1

5

Nạp

Hạng 1-3 nạp toàn server và đạt 4880 KC được nhận

Giáp Hồng bậc 7 (3 sao)x1, Cuồng Bạo Thần Ấnx1, Đá Thần Nhanh-IIIx4, tôn hiệu “Phú Giáp Thiên Hạ”x1

Hạng 4-8 nạp toàn server và đạt 2880 KC được nhận

Giáp Đỏ bậc 7 (3 sao)x1, Cuồng Bạo Thần Ấnx1, Đá Thần Nhanh-IIIx3, tôn hiệu “Gia Tài Bạc Triệu”x1

Hạng 9-20 nạp toàn server và đạt 680 KC được nhận

Giáp Đỏ bậc 7 (2 sao)x1, Phẩn Nộ Thần Ấnx1, Đá Thần Nhanh-IIIx2, tôn hiệu “Tiêu Tiền Như Nước”x1

Hạng 21-50 nạp toàn server và đạt 328 KC được nhận

Giáp Cam bậc 7 (2 sao)x1, Phẩn Nộ Thần Ấnx1, Đá Thần Nhanh-IIIx2

Hôm nay nạp đạt 60 KC được nhận

Đá Thần Nhanh-IIIx2

Hôm nay nạp đạt 10 KC được nhận

Đá Thần Nhanh-IIIx1

6

Khảm Đá

Hạng 1-3 tổng cấp đá đạt cấp 200 nhận

Khố Hồng bậc 7 (3 sao)x1,Linh Thạch HP-5 x1, Linh Thạch Công-5 x1, tôn hiệu "Chu Quang Bảo Khí"x1

Hạng 4-8 tổng cấp đá đạt cấp 150 nhận

Khố Đỏ bậc 7 (3 sao)x1, Linh Thạch HP-4 x2, Linh Thạch Công-4 x2, tôn hiệu "Cao Thủ Bảo Thạch"x1

Hạng 9-20 tổng cấp đá đạt cấp 100 nhận

Khố Đỏ bậc 7(2 sao)x1, Linh Thạch HP-4 x1, Linh Thạch Công-4 x1, tôn hiệu "Người Yêu Bảo Thạch"x1

Hạng 21-50 tổng cấp đá đạt cấp 60 nhận

Khố Cam bậc 7(2 sao)x1, Linh Thạch HP-4 x1, Linh Thạch Công-4 x1

Cấp bảo thạch đạt 50 nhận

Đá Thần Nhanh-IIIx2, Cánh Tinh Hoa-IIIx2

Cấp bảo thạch đạt 30 nhận

Đá Thần Nhanh-IIIx1, Cánh Tinh Hoa-IIIx1

7

Tiêu Phí

Hạng 1-3 nạp toàn server  và đạt 4880 KC được nhận

Vũ khí Hồng bậc 7 (3 sao)x1, tôn hiệu "Tài Đại Khí Thô"x1, Tân Tiệp Thần Ấn x1, Đá Thần Mạnh-III x4

Hạng 4-8 nạp toàn server và đạt 2880 KC được nhận

Vũ khí Đỏ bậc 7 (3 sao)x1, Tân Tiệp Thần Ấn x1, Đá Thần Mạnh-III x3, Bạo Tẩu Thần Ấn x1

Hạng 9-20 nạp toàn server và đạt 680 KC được nhận

Vũ khí Đỏ bậc 7 (2 sao)x1, Tốc Độ Thần Ấn x1, Đá Thần Mạnh-III x2, Bạo Tẩu Thần Ấn x1

Hạng 21-50 nạp toàn server và đạt 488 KC được nhận

Vũ khí Cam bậc 7  (2 sao)x1, Tốc Độ Thần Ấn x1, Đá Thần Mạnh-III x2.

Hôm nay nạp đạt 388 KC được nhận

Linh Thạch HP-2 x2, Linh Thạch Công-2 x2

Hôm nay nạp đạt 88 KC được nhận

Linh Thạch HP-2 x1, Linh Thạch Công-2 x1