Đồng đạo kết minh

Sự kiện | 22/02

Trong thời gian sự kiện, thượng tiên tiến hành tạo tông môn hoặc gia nhập tông môn thỏa điều kiện sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn!

Thời gian

- Từ ngày 28/02 đến ngày 06/03/2021.

Đối tượng

- Tất cả máy chủ Nhất Kiếm Cửu Thiên.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, người chơi tiến hành tạo tông môn hoặc gia nhập tông môn đạt điều kiện chỉ định có thể nhận được quà.

Nhiệm vụ

Thưởng

Số lượng

Xây dựng tông môn

Exp Đan I

3

Công Hiến Bang

3000

Bổ nhiệm 2 phó chưởng môn

Exp Đan I

3

Công Hiến Bang

3000

Thành viên tông môn đạt 20

Exp Đan I

3

Công Hiến Bang

5000

[Bậc 5] Liên Cam-2 sao

1

Thành viên tông môn đạt 30

Exp Đan 2

3

Công Hiến Bang

8000

[Bậc 5] Bội Cam-2 sao

1

Tông môn đạt cấp 2

Exp Đan 2

3

Công Hiến Bang

8000

Bảo Châu Tọa Kỵ

20

Tông môn đạt cấp 3

Exp Đan 3

3

Công Hiến Bang

10000

KNB

200

 

Tiểu Tiên Nữ